ધર્મરાજસિંહ વાઘેલા “અજાન”

♦ ઝવેરચંદ મેઘાણી

♦ રામનારાયણ પાઠક

♦ કલાપી – ગોહિલ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી

♦ ધ્રુવરાજસિંહ જાડેજા – શાશ્વત