माड़ी तारा बेसणा गढ़गिरनार…दुला भाया काग / Madi Tara Besna Gadh-Girnar – Dula Bhaya Kag

Standard

माडी तारां बेसणा गढगिरनार , नवे खंड नजरुं पडे रे …..जी ;
माडी तारो मढडे नेसळ  वास , अुगमणे ओरडे रे…..जी ; (टेक)

माडी. तें तो कळजगमां चारण कुळ , आइ ऊुजळुं कर्यु रे …….जी ;
माडी. तें तो दीपाव्यो सोरठ देश , धजाळी खोळियुं धर्यु रे……जी ; ||1||

माडी . तारी मेर्युना मेवला मंडाणा , गोम वोम गाजी ऊुठ्या रे …….जी ;
माडी. जेणे हैडाना खेतर खेड्या , वावणीया वे’ ता कर्या रे ……जी ; ||2||

माडी. तारा वचनुंनां बी वाव्या , कोठारे रुडा कण भर्या रे….. जी ;
माडी. अेने दाणे दाणे दीनोनाथ ,
विशंभर वातुं करे रे……जी ; ||3||

माडी. अेतो बियारण खाईने बेठो , खेप अेनी खाली गई रे……जी ; ||4||
माडी तारी दया डुंहरडानां पाणी , कायरनी दे ” युं कंपे रे…..जी ;
माडी. जेणे शंकानी छतरी उुघाडी , काळज साव कोरां रिया रे …..जी ; ||5||

माडी. तारी मोजुंनो दरियो मोटो , लाख लाख लेरुं चडे रे …..जी ;
माडी. तारा शबदुंना सढ बांधी , निवेडी जेणे नावडी रे ……जी ; ||6||

माडी. अेमां ओगळी रात अंधारी , काळकाअे काजळ घोळ्या रे…..जी ;
माडी. अेणे नवलख आंखडी आंजी,तारलियाएे लोचन बीड्यां रे ….जी ; ||7||

माडी. एवी नाविकनी नजरुं मूंझाणी, सोनबाई . वारे चड्ये रे…..जी ;
माडी. तुं तो करुणाने उुजळे कांठे ,
झबूकी जोत्य जोगणी रे…..जी ; ||8||

माडी. तारा खमकारा गगने गाज्या , पाणीमां अंजवाळां पड्या रे……जी ;
माडी. तारां वचनुंना जे विशवासी , बूडे नई अेनी बेडली रे …..जी ; ||9||

माडी. एवो जादवे रणथंभ रोप्यो , प्रभासने पादरे रे …..जी ;
माडी. अेवा बेटाने बापे संघार्या , द्वारकामां दरियो रेल्यो रे……जी ; ||10||

माडी. अेवा दारुना दैत्यथी दुभाणो , देवकीनो दीकरो रे…जी ;
माडी. ई तो सोड्युं ताणीने सूतो , पाटणने पीपळे रे…..जी ; ||11||

माडी. अेणे देवनां दलडा दुभाव्यां , सोरठने शरम घणी रे …..जी ;
माडी. अेवा दारुने देशवटो देवा , अंबा तुं अवतरी रे …..जी ; ||12||

माडी. पाछा दारुडे देवळ बांध्यां , देवने दु:ख पड्या रे….जी ;
माडी. आज दावानळ डुंगरे लाग्यो , बाई. जो भडका बळे रे ….जी ; ||13||

माडी. अेणे लाखुंने भरखी लीधा , मेडियुंमां मसाण कीधां रे …..जी ; 
माडी. तारा नेहडामां दैत जो नाचे , जणेता कां जोई रई रे….जी ? ||14||

माडी. तारा तपनां तरशूळ धारी , सोनल था साबदी रे …..जी ;
माडी. हवे जाडा रथडा जोडो , धरती धमधमे रे …..जी . ||15||

माडी. तारे चोसठ जोगणी साथे , चोरासनी चारण्युं रे ….जी ;
माडी. आखा वर्णनी करजे वार्यु , असुरने अुथापजे रे…..जी ; ||16||

माडी. कैक मनना मानवी मेला , पाघडियुं तारे पगे धरे रे ….जी ;
माडी. तारी छबियुं घरमां चोडे ,कीधेल तारुं नव करे रे…..जी ; ||17||

माडी. अेतो दारुनी घंटीए दळाणा , रुदियामां राखुं उुडे रे……जी ;
माडी. अेणे विशवासने वटलाव्यो , आतमो उज्जड थियो रे.. .. जी ; ||18||

माडी. अेतो दुबजानी घाणीअे पिलाणा , अे तलमां तेल नथी रे…..जी ;
माडी. अेना छेल्ला जीवन – झबकारा , दीवामां दीवेल नथी रे….जा ; ||19||

माडी अेतो भाग्यनी वातुं भांखे , कामवानी नंद्या करे रे ….. जी ;
माडी अेनो ओलातो जीवडो जागे , आशिषुं  आपजे रे ….जी ; ||20||

माडी. अमे छोरु कछोरु सांभळ्या छे , पण मावडी न माया मेले रे…..जी ;
माडी. तें तो ठारी हत्यानी होळी , तोळाणी सत त्राजवे रे…..जी ; ||21||

माडी. तें तो दोरा धागाना वे ” म टाळ्या , करमनी केडी चींधी रे ….जी ;
माडी. तारी आण छे रामनी रेखा , आगळे रावण उुभो रे…..जी ; ||22||

माडी. तारा लीटाने लोपीने जाशे , तो जानकीनां जोखम थाशे रे ……जी ;
माडी. तारा ऊुजळा आवकार माथे , ओळघोळ काया करुं रे …..जी ; ||23||

माडी. तारे पगले फलुडांनी फांटुं , भमर थईने भम्या करुं रे ……जी ;
माडी. तारा कंठमा कायम बोले , वा’लाजीनी वांसळी रे …..जी ; ||24||

माडी. तारां नमणा नरंमळ रुप , क्रोड क्रोड वंदन करुं रे… .जी ;
माडी. तारा गरवा गूढा वेश , भजे रुडो भेळीअो रे……जी ; ||25||

माडी. तारी लटमां जमना झूले , जीभडीये गंगा झरे रे …..जी ;
माडी. तारां रिध्धिअे भरीआं राज , संकल्पमां सिध्धिअे भरी रे …..जी ; ||26||

माडी. तुं तो रमझमता रथडामां , नेहडामां नीसरी रे……जी ;
माडी. आज सोळे सज्या शणगार , नोरतांनी नोबत वागे रे….. जी ; ||27||

माडी. तारे माथडे सांधेल तेल , सेंथामा सिंदुर पुर्या रे….जी ;
माडी. अेवी काळी बे वादळी वताळे , श्रावणनी संध्या खीली रे…..जी ; ||28||

माडी. अेवी तांत ने टीलडी शोभे , अकोटडे आंटी वळे रे……जी ;
माडी. तारी नथमां नरमळ मोती , चांदलीअे बीज शोभे रे……जी ; ||29||

माडी. गळे हींडळे हूलर हार , सीड ने सांकळी रे ……जी ;
माडी. पगे कांबी ने रुमझोळ रुडा , वींछीआ वातुं करे रे …..जी ; ||30||

माडी. तारां नेपुरनी घूघरी नाचे , हंसनां बाळक बोले रे ……जी ;
माडी. तारो चोसरो खळके चूडो , आभ अेने ओछो पडे रे…..जी ; ||31||

माडी. में तो कोई दी कीधां होय , पुण्य तारे पगे धरु रे ….जी ;
माडी. हुं तो उुपाडी एकलो हालुं , मारुं पापनुं पोटलु रे…..जी ; ||32||

माडी. मने अेटलां वरदान देजो , भोगवीने भव तरुं रे……जी ;
माडी. मारी दे”युं ने आगमां ओरुं , कायाने कंचन करुं रे ……जी ; ||33||

माडी. कोई दुखीयाना दु:खने दोरे , नट जेम नाच्या करुं रे…..जी ;
माडी. मारुं जीवतर होडमां हारुं , त्राजवडे माटी तोळुं रे… जी ; ||34||

माडी. मारे माथडे करवत मेलुं , वर्णना प्राछत वोरुं रे…..जी ;
माडी. तुंने पारखशे कोई पुण्यवाळो , अंतर आंख उुघडी रे……जी ; ||35||

माडी. अमे भमीअे रात – दी भेळा , जेम आउुमां ईंतडी रे…..जी ;
माडी. जेना ओला भवना अपराध , के आ भव आवी मळ्या रे…..जी ; ||36||

माडी. अेनां डा”पणनां नीर साव डोळा , भोळा संगे भूतडा रे…..जी ;
माडी. तुं तो आभथी अेवडी ऊुंची , आज मने खबर पडे रे ……जी ; ||37||

माडी. में तो गीतनो हारलो गुंथ्यो , पोगाडुं केम कंठडे रे…..जी ;
माडी. में तो आभमां मीटडी मांडी , आंखडियुं ओछी पडी रे …..जी , ||38||

माडी. हुं तो थाकी ग्यो दूबळी दे’ ये ,बेसी ग्यो तारे पाये पडी रे…..जी ;
मांडी. हुं तो आंख्युं वींचीने अकळाणो ; लोबडियाळी तेडी लीधो रे……जी .||38||

मांडी. आ तो नथी चमेली मोगरानां , वगडानां फूलडां रे…..जी ;
मांडी. मने शारदाअे फूलडा दीधां , फूलडांमां फोरं रे… …जी ; ||40||.

मांडी. आ छे शकि्तना चालीसा , शीखे ने जे सांभळे रे….जी ;
मांडी. जे वांचे विचारे ने पाळे , को सघळा संकट टळे रे ……जी ; ||41||.

मांडी. मने “”” काग “”” के रुदिये रे’जो , ध्यान तारा धामनुं रे……जी ;
मांडी. हुं तो छेल्ली घडीअे नव चूकुं , समरण सीता – रामनुं रे …..जी , ||42||

(भुल होयतो सुधारीने वांचवु )

:- रचियता कविश्री दुला भाया काग ( भगतबापु )
टाईप मां भुल होयतो क्षमां
साभार:- मनुदान गढवी – महुवा

History & Literature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s