અશ્રુસ્થાન – કલાપીનો કેકારવ

Standard

image

ના પાડ હે મન અરે! કદિ પ્રેમબિંદુ:
ના ઢોળ હે મન! અરે! કદિ પ્રેમસિન્ધુ:
ના રેડ અમૃતઝરો કદિ પ્રેમઇન્દુ:
નીચોવ ના રસભર્યું કદિ પ્રેમલીંબુ!

નિઃશ્વાસ અશ્રુ દપટી ધર ધીર સ્નેહી:
ના રોળ ક્ષારભૂમિમાં ફુલડાં સુપ્રેમી:
હૈયે દબાય કદિ જો કુમળું સુહૈયું,
રો રો ભલે ટપકતે નયને પછી તું!

રોવા ભલે વિજન, કહિં સ્થાન શોધી:
આંસુ ભલે વિખરતાં રડતાં સુમોતી:
જા જંગલે નિડર તું પડ વૃક્ષખોળે,
આંસુઝરો જલઝરે જ વરાળ બોળે!
– કલાપી
૧૩-૧૨-૯૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s