એક પ્રેમ- કલાપી નો કેકારવ

Standard

image

હકીમ કે તબીબની તલબ નથી મને!
નફસની પરવા નથી: ન ઇશ્કની મને!

માશૂક નથી મિસ્કીન છું: જહાંગીર છું મને!
ખલ્કની તમા નથી: સુલતાન છું મને!

પરિવાર મ્હારો હું જ છું: મસ્તાન છું મને!
બેઝાર હું આજે ફરું: ગુલતાન છું મને!

પ્રેમગુલ ચૂમ્યાં ઘણાં: ખાર ભોંકાયા મને!
દફે-ખૂન દિલ દર્દ-કર્તા દસ્ત લાધ્યું ના મને!

સખા જોયા મેં ઘણા: સખી જોઈ એક મેં!
ઉમેદ બર આવી નહીં: શું કહું ખાલેક નેકને!

દ્વૈતપ્રેમી જે હતો અદ્વૈતપ્રેમી હું થયો!
બ્રહ્માંડ મ્હારું: બ્રહ્મ મ્હારું: બ્રહ્મવાદી હું થયો!

કલાપી

૧૪-૧૨-૯૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s