કલાપીનો કેકારવ – સ્નેહશંકા

Standard

કલાપી

image

ઘણું તાવ્યું – ઘણું ટપક્યું – બિચારું મીણનું હૈડું;
દ્રવ્યા કરશે હજી એ તો બિચારું પ્રેમનું પ્યાલું!

ન થા ન્યારી : ન થા ઘેલી : ન થા વ્હેમી : ન થા મેલી!
કરી મ્હારું હ્રદય ત્હારૂં હવે શંકા પ્રિયે, શાની?

કદી દિલને ન દે દિલ તું : દીધું દિલ તો ન લે તે તું;
હ્રદયનું સત્વ પીધું તેં ;હ્રદયહીણો કરે તો શું?

કહે ને પ્રાણ, દિલમાં ક્યાં રહી તુજને હજી શંકા ?
કાપી દઉં તે નાખી હું  : ન છે તેની મને પરવા!

કાંટો જે તને લાગે મને ભાલો તે ભોંકાયે;
હ્રદયચીરે રૂધિર રાતું વહે છે તે તપાસી લે !

હૈયું હનુમાનનું ચીર્યું, નિહાળી રામની મૂર્તિ;
હ્રદય મારૂં અરીસો છે ઉઘાડી તું ભલે જો તે!
– કલાપી
૯-૧-૧૮૯૩

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s