ફકીરી હાલ – કલાપી નો કેકારવ

Standard

image

અરે ઉલ્ફત! અયે બેગમ! લીધી દિલબર હતું લાઝિમ?
હતું જે બેહિશ્ત થઈ જહાન્નમ : ફકીરી હાલ મ્હારો છે!

ગયું આ ઝિંદગીનું નૂર : હવે જહાંગીર બેપરવા:
તું લૂંડીની નથી પરવા : ફકીરી હાલ મ્હારો છે!

ન ધારું હું કદી કફની : દગ્ધ દિલ પર ન સારું ખાક:
ન પરવા છે કિસ્મતની : ફકીરી હાલ મ્હારો છે!

હવે દરખત પર ચડવું : બુલબુલ મ્હારું ઢુંઢું હું:
ફરું નાગો બિયાબાને : ફકીરી હાલ મ્હારો છે!

હતો જે હું, હતું જે હું, નથી તે તો, નથી હું હું:
ગયું છૂટી : ગયું ઊડી : ફકીરી હાલ મ્હારો છે!

હવે આ દમ નથી દમમાં : ફકીરી હાલ મ્હારો છે!
પરેશાની જ છે રાહત : ફકીરી હાલ મ્હારો છે!
– કલાપી
૧૫-૧૦-૯૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s