પરિતાપ – કલાપીનો કેકારવ

Standard

image

દિલ અશ્રુ થકી પલળ્યું, છલક્યું:
દપટ્યું દિલમાં દિલનું દુખડું:

ન સખો ન સખી દિલથી લપટ્યું:
ફટક્યો ભટકું! ફટક્યો ભટકું!

નથી ભાન હવે!
નથી હામ હવે!

નવ પ્રીતિની દોરીથી હું લટકું:
નવ કો મનમાં કદી હું ખટકું:

નથી આશ મને : અવકાશ મને!
ભટકું ફટક્યો! ફટક્યો ભટકું!

મન હર્ષ હવે –
મન શોક હવે –

તજ નિર્લજ! તું તજ તું: તજ તું!
મુજ પ્રેમ હવે દરિયે પટકું!

મુજ પ્રાણ ન કાં દરિયે પટકું!
ફટક્યો! ફટક્યો! ભટકું! ભટકું!
– કલાપી
૨૭-૧૧-૯૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s