મધુકરની વિજ્ઞપ્તિ – કલાપી નો કેકારવ

Standard

image

અરે રે! પુષ્પ! આ ભમરો મરે છે હો: મરે છે હો!
નમેરું થઈશ શું, વ્હાલા! હું ત્હારો છું: તું મારું થા!

તું બીડાતાં હું બીડાઉં: તું ખીલે, તો હું ગુંજું છું:
ન ભોગી પુષ્પ બીજાનો: હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!

અરે! તું ભૃંગ બીજા જો ભ્રમણ કરતા ફૂલે ફૂલે:
કદી મ્હારી ન રીતિ એ: હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!

કંટક કાપી નાખી દે: ભ્રમર છાતીથી ચાંપી લે:
તું શોભે સર્વદા હું થી હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!

હું ત્હારો ને ન તું મ્હારું; ન રીતિ એ રતિની છે:
કદર તું પ્રેમીની કર તો હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!

તપું છું હું: બળું છું હું ! મરું છું હું, અરે પ્યારા!
તું મકરંદ છાંટી લે: હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!

આ તો સ્વપ્ન ટૂંકું છે: હું ગુંજી લઉં: તું ખીલી લે!
થશે પલમાં અરે! હા ! શું? હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!

સુકોમલ તું ખરી જાશે: ભ્રમર ત્હારો મરી જાશે:
આખિરની ગતિ એ છે: હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!
– કલાપી
૨-૧૧-૯૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s