|| રાવ હમીર નો રાસડો ||

Standard

.              || રાવ હમીર નો રાસડો ||

image

સોમનાથ ની સખાતે હમીરજી ગોહિલ ગયેલ… પણ વચ્ચે તેમના લગ્ન ભીલ રાણી સાથે થયેલ… ક્ષત્રાણી તો પોતાના પિયું ને હસતે મુખે રણ માં વિદાય કરે એની નવાઈ નહીં, પણ આ ભીલ રાણી એ પોતાના ચૂડલા ને મહાદેવ માથે ભાંગવા મોકલ્યો એનું હૈયું એ વખતે શું કહેતું હશે…
.                   || રાવ હમીર નો રાહડો ||
.             રચના : જોગીદાન ગઢવી (ચડીયા)

સાખે સોમૈયા તણી, આવ્યો, મારો, સાજણ શિવ,
પણ, જોને ગોહિલ જોગડા, હામર મરદા હીવ,

સાયબો રે હાલ્યો સોમૈયા ની સાખતે… હેમરા ગોહિલ હાથ લઇ હથિયાર રે…
ભર થાર ભીલી નાં… શેરીયું રે બંબોળ રાતી સોમનાથ ની…૧

પણ.. હું ભોળુડી ભીલડી.. મુને, વાલમ તું થી વાલ,
હવે, જોયા જેવાય જોગડા, મારા, હમીર વણ નાં હાલ,

તરકો ની સામે ખેલે તરવારીયો.. ભીંહ કરે જ્યાં ભોમ ન ઝલ્લે ભાર રે..
ભર થાર ભીલી નાં… શેરીયું રે બંબોળ રાતી સોમનાથ ની…૨

પણ.. જાતો પ્રીતમ જોવતી, ડુંગરડે દઈ દોટ,
હવે.. ખતરી તારીય ખોટ, મને.. જગમાં રેશે જોગડા..

મ્રદ હાલ્યો માદેવ ને દાવાય માથડું.. હેમરો સાચા ધ્રમ નો રાખણહાર રે..
ભર થાર ભીલી નાં… શેરીયું રે બંબોળ રાતી સોમનાથ ની…૩

હું.. જૌહર કરૂં સે જેઠવી.. મને.. ભીલની માથે ભાત..
હવે.. રોસ્યું દિને રાત.. તું તો.. જાતાય હમીર જોગડા..

જૂજવા રે માંડ્યો તો હમીર જોગડા.. શીશ નો કીધો શિવજી ને શણગાર રે..
ભર થાર ભીલી નાં… શેરીયું રે બંબોળ રાતી સોમનાથ ની…૪
⚔🚩⚔🚩⚔🚩⚔🚩⚔🚩⚔🚩⚔🚩⚔

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s