લંકા દાહ – હનુમાન જયંતિ પર્વે જોગીદાન ગઢવી કૃત રચના

Standard

.                 || લંકા દાહ ||
.        ગીત : છપાખરા ની ચાલ
.  રચના : જોગીદાન ગઢવી (ચડીયા)

હાડી કા
image

ઢતો હાલીયો હનુ લંકા કોટ બંકો,
જાકો ડંકો લાગ્યો ધણેણેણે આજ દસો દિશ,
ઠેકે ઉડીયો તોડતો ગિરી લાંગવા સમંદ લેરા,
સોચે આજ સીતા પાયે નાખું દસો શીશ…૧

વાનરો આવીયો છુપી વાટિક અશોક વન્ન,
દન્ન નાં દ્રસાયો નિશી માત લી નીહાર,
મ્રકટ ગિરાયી મુદ્રી દેખ કે વિલાપ માકો,
ધધક્ક ધધક્ક દિશી આંસુડાં કી ધાર…૨

આયો રામ છાયો મન્ન સડફ ઊઠંતા સીતા,
બીતા બીતા બાનરાયે બોલી સબે બાત,
રજા નહીં રામજી તાસે માત ભયો મૌન,
હણું કયો તો આખી નિશા ચારી નાત…૩

નમ્મીયો દમ્મીયો ભાવ દૂત રામજી કો ડાડો,
જાનકી કી સુણી બાતા જાગી હનું જાળ,
હાથ વિસ હણું શીશ દાંત સે કાટદું દસો,
પ્રાણ લિયું પ્રહટી ને પટકું પાતાળ…૪

જોયો હનુમાન જોગીદાન નભ ન્યારો રૂપ,
ગણેણ ગણેણ આખો ગજિયો ગગન્ન,
જાળ કાળ ઝાળ બણી લપટે ઝપટે લંકા,
હડેડ હડેડ ઓળે લાગીયું અગન્ન…૫
🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s