હનુમંત વંદના

Standard

.                            || હનુમંત વંદના ||
.                 રચના : જોગીદાન ગઢવી (ચડીયા)
.                              છંદ : રેણંકી

image

હુંહું કટ કર હાક ડાક પડ દશમન કડડ થડડ કપી યંત કિયો,
ધણણણ ધ્રુજ ધરણ ખડગ હથ ખણણણ ગણણ વ્યોમ હનુમંત ગિયો,
હણણણ ભયી હૂપ સૂપ અન સણણણ ભણણ ભગણ અહૂરાણ ભયો,
ચડીયા ચરી તંગ સંગ જપ સમરણ રુદય રંગ બજરંગ રયો…૧

દુસમન દસકંધ બંધ સૂત બરણન ધરણ ઢંક અખિયંક ધસ્યો,
ટણણણ ટંકાર તાણ ધનુ તણણણ હણણણ કાજ હનુ માન હસ્યો,
અખરણ ભૂહ ખરણ ચરણ હનવણ ચટ ઢરણ ધરણ પદ દેહ ઢયો,
ચડીયા ચરી તંગ સંગ જપ સમરણ રુદય રંગ બજરંગ રયો…૨

ડગ મગ દિગ્ગ પાલ કાલ દત કડડડ કૌપ મનોહરી કંથ કિયો,
ઘુઘુ ઘુઘુ ઘૂઘવાટ ફાટ દધી ફડડડ હુડુડ હુડુડ જળ હબક હીયો,
ગણણણ ગ્રજ ગોમ ધણણ પડ ધુરજણ ડણક હાક હનુમંત ડયો,
ચડીયા ચરી તંગ સંગ જપ સમરણ રુદય રંગ બજરંગ રયો…૩

સણણણ સૂર મૈધ બક્ત લબ બણણણ રણગણ રાવણ હ્રદય રીઝે,
દરસત દ્રગ રક્ત તક્ત નભ ધરણણ ખણણણ ઇન્દર જીત્ત ખીજે,
હુંહું કાર ખાર ઉદગાર ઉચરણણ ગણણણ દશસિર સૂત ગયો,
ચડીયા ચરી તંગ સંગ જપ સમરણ રુદય રંગ બજરંગ રયો…૪

હુંહું હહા કર હાસ પાસ બ્રમ પણસત ડણસત દીખ હનુમાન ડર્યો,
ફણસત લજ ફોગ ઓગ ઘટ અણસત ધરણ લાજ નિજ દેહ ધર્યો,
બંધન બદનાય વદન હસ જગમગ અડગ અંજની લાલ અયો,
ચડીયા ચરી તંગ સંગ જપ સમરણ રુદય રંગ બજરંગ રયો…૫

દૈખત દસ કંધ બંધ વપુ બંદર અંદર સે અટ્ટ હાસ અચ્યો,
કટકટ કપી દંત દેખ કુળ દૈતણ મંદ ઉદરી મન ફાટ મચ્યો,
કડડડ કડડાટ ત્રુટત દીખ તંગડ બંગડ જ્યો બણણાટ બયો,
ચડીયા ચરી તંગ સંગ જપ સમરણ રુદય રંગ બજરંગ રયો…૬

ધણણણ બજ ધૌસ પૌછ જલવણ કજ અડડ સબ અહર અસૈ,
જણણણ ઘટ જંજ બજત નિત જોગડ હડડ હડડ હનુમંત હસૈ,
રટગ્યો  હનુમંત રપટ ઘટ રસણન જયજય જય રઘુવીર જયો,
ચડીયા ચરી તંગ સંગ જપ સમરણ રુદય રંગ બજરંગ રયો…૭

હડડડ હનુમાન કિયો હૂપ હૂપ હૂપ રૂપ રૂપ જ્યોં નટરાજ નમ્યો,
જળળળ જોગીદાન જાળ ભયી જળળળ ભળળ ભૂપ ભય ભીત ભમ્યો,
અડડડ ભયી આગ જડડ હડ જપટણ લપટ ઝપટ જદ લંક લયો,
ચડીયા ચરી તંગ સંગ જપ સમરણ રુદય રંગ બજરંગ રયો…૮

.                       છપ્પય
કડડ દંત કડેડાટ, નાટ નટરાજ નચાયો,
ધડડ ધરા ધડેડાટ, દાટ દૈતાણ ડચાયો,
હડડ ધસ્યો હનુમાન, દાન જોગડ દરસાયો,
ગણણણ કરતો ગાન, જાન કી વર નભ ગાયો,
લંક અટંકણ ડંક દીણ, સમરથ રઘુવીર સંગ હૈ,
મરકટ ભડ મહાવીર સમ, હ્રદય રંગ બજરંગ હૈ.
🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s