રોગ ના જુના નામો

Standard

☆•રોગ ના જુના નામો •☆

——-☆——-☆——☆——
વાયુ ના ચોરાસી રોગો છે
તેમાથી આજે અમુક તો કાલે બીજો એ રીતે અનેક પ્રકાર ના વાયુરોગ થી માણસ ધેરાયેલો હોય છે

જે નાભી નીચે ઉત્પન્ન થઇ ચારે તરફ સંચાર કરે છે અથવા સ્થિર પણ રહે છે જે ગોળ પથ્થર ના ટુકડા સમાન કઠોર હોય છે અને જેની ઉત્પતિથી વીષ્ઠા , મૂત્ર , તથા અધોવાયુ નું રૂઘંન થાય છે એ રોગ ને વાતષ્ઠીલા કહે છે

દુષિત થયેલ પિત, રૂધીર અને વાયુ ની વૃદ્ધિ થી કર્ણ  ની અંદર ભયંકર સોજો ચડે છે અને તેથી ઘોર પીડા , અતિદાહ , અને નેત્ર રૂધિર ની માફક રક્તવર્ણ બની જાય છે
એ સોજો વિષ ની પેઠે શિરમાં પ્રવેશ કરી કંઠ નું રૂઘંન કરે છે જેથી શ્વાસ પણ રોકાઇ જાય છે અને માણસ માટે પ્રાણ ઘાતક નિવડે છે
આવી જેને શંખ નામનો રોગ થયો હોય તે ત્રણ દિવસ થી વધારે જીવી શકતો નથી

શોષ નામના રોગ માં શ્ર્વાસ , હાથ પગ માં અશક્તિ,  કફ નું નિકળવું, તાલુમાં શુષ્કતા , વમન , અહનિઁસ નિંદ્રા,  ચક્ષુમાં શ્ર્વેતતા , માંસ ખાવા ની તથા સ્ત્રીસંગ ની ઇચ્છા વગેરે થાય છે તેમજ હાથપગમાં દાહ સર્વ અંગ માં જ્વર , અવાજ નું બેસી જવું,  મુખ થી રૂધીર નું  નિકળવું,  મસ્તક નું ભારે રહેવું,  અન્ન થી દ્રેષ,  શુષ્ક કાસ અને જઠાં સ્વપ્નોનું જોવું
વગેરે લક્ષણો શોષ રોગ ના છે તેને રાજયક્ષ્મા પણ કહે છે રૂધીર અને માંસ ને શોષી જાય છે એટલાં માટે તે રોગ નું નામ “શોષ” એ રીતે પ્રસિદ્ધ થયેલ છે

સંધ્યા સમયે પાત્ર માં ભરેલું મૂત્ર આખી રાત રાખી મૂકવામાં આવે અને સવાર માં તેની જેવી સ્થિતિ થાય તેવી રીત નું મૂત્ર જે માણસ નું હોય એટલે કે
ફાટેલું,  મેલું  જેમાં કાંઈ રેતી જેવો ભાગ નીચે બેસી ગયો હોય તેવું તેમજ દુર્ગન્ધિયુક્ત જેનું મૂત્ર હોય તેને સાન્દ્રપ્રમેહ લાગું પડ્યો છે એમ જાણવું એવાં રોગી ને નિરંતર નિર્બળતા વધતી જાય છે

જે હેડકી નાભી પાસે થી ઉત્પન્ન થઇ ગંભીર શબ્દ કરે તેને “ગંભીરા ”  કહે છે અને તેનાંથી પિપાસાઁ , જ્વર ,અન્ન ઉપર અરૂચી, શોથ,  કૃશતા,  બકવાદ,  શ્ર્વાસ , અતિસાર, કંઠ માં કફનું બોલવું,  શરીરે શીતળતા પ્રાપ્ત થવી અને અંન્તરદાહ આદી અનેક ઉપદ્રવ થાય છે

આંતરડા ના પ્રહારથી જેમ ત્વચા માં છાલાં પડી જાય છે તેમ આખા શરીરમાં છાલાં પડી જાય છે અને તેમાં ચળ આવે છે ,સોઇ ભોંકવા જેવી પીડા થાય , વમન થાય , દાહ થાય , અને ઉક્ત છાલાં ઓ રક્ત વર્ણ બની જાય તેને ઉદર્દ-પીતી કહે છે

શરીર વારંવાર ધનુષ્ય ની માફક નમી જાય વારંવાર મૂર્છા આવે અને જેમાં તાળ થાય તેને ધનુર્વાત કહે છે

ઉદર માં એક ગાંઠ થાય છે અને તેની પીડા અતી અસહ્ય થઇ પડે છે , તેમજ ભૂખ ન લાગે , શરીર સૂકાતું જાય , મન ને કયાંય ચેન ના પડે તેવાં રોગ ને ગુલ્મ કહે છે

મૂખ ,  કર્ણ,  નાસિકા,  ગુદા મૂત્રસ્થાન,  નેત્ર ,તથા પ્રસ્વેદ થી રૂધીર વહે અને આખાં શરીરમાં ધારા પડી જાય એવા રોગ ને રક્ત પિત કહે છે

હાડકાં ઓ ઉપર જામેલી ચરબી તથા હાડ ની અંદર રહેલી ચરબી તેમજ લડાઈ માં ધાયલ થયેલાં ઓના હાડકાં ઓને સાંધવામાં ઉપયોગી થતી વનસ્પતિ
☆ નદિ ને કિનારે લાંબા પાનવાળી પાનો થાય છે તેની અંદર બાજરા ના કળસલાં જેવાં કળસલાં હોય છે તે રામબાણ ના રેશાઓ સાધારણ અસ્ત્ર વડે કપાયેલાં અંગ માં ભરવાથી તુરંત ઘા મળી જાય છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s