અશ્વ

Standard

” ભમરા પીઠે પડખમાં બેઇ કોરનાં જોઇ,
  સયન ગાંઠ ની ખોડનો દુ:ખ ધણીને હોય !

આસન ખોઇ ઘોડલો વાઘ કાંતીયો હોય એવા ખોડીલા ઘણાં સોદો કરે નો કોઇ !

મહા ખોડયનો ઘોડલો માથે શીંગડીયો,
ધણી બળુકો હોય પણ પરપાને પડીયો હોય !

એક જાત ચતુરાંજ ની ખોડ અને ખાવણ,
લંકા ગઢ ઉજ્જડ કયોઁ મરવયો તો રાવણ !

પરી પૂંછ ડાંડી કરે સમ મારજ ની ખોડ ,
ભાંગે મન ના કોડ ધણી થાય ભીખળવો !

દિઠો ભમરો પૂંછડે પૂંછા વરતી નામ
ઇના બેહણહાર ના સરે ના ધારયાં કામ !

ધોળો પાટો પીઠમાં નાગ અશ્ર્વ એનું નામ ,
ધણી મરે તો ઇ મરે એવું એનું કામ !

ત્રણ રંગ ના ચાંદલા પીળા કાળા હોય,
ઇ તો જાણ્વે અંજની ધણી ઘરે નહી કોઇ !

પૂંછ મૂળ પાણી ઝમે ખોડે મધુસરાવ,
ઇ તો ભૂંડો સાવ નાશ કરે રખવાળ નો !

પૂંઠે ભમરો પેંખતા ધણી ને માથે ભાર ,
જુદ્ધે આણે હાર ઇ ઘોડો દંળભજણો ” !!

સંકલન : રાજભા ઝાલા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s