Daily Archives: August 4, 2016

॥ શ્રીશિવાષ્ટકં ૧ ॥

Standard

॥ અથ શ્રી શિવાષ્ટકં ॥

પ્રભું પ્રાણનાથં વિભું વિશ્વનાથં જગન્નાથનાથં સદાનન્દભાજમ્ । ભવદ્ભવ્યભૂતેશ્વરં ભૂતનાથં શિવં શઙ્કરં શમ્ભુમીશાનમીડે ॥ ૧॥

ગલે રુણ્ડમાલં તનૌ સર્પજાલં મહાકાલકાલં ગણેશાધિપાલમ્ । જટાજૂટગઙ્ગોત્તરઙ્ગૈર્વિશાલં શિવં શઙ્કરં શમ્ભુમીશાનમીડે ॥ ૨॥

મુદામાકરં મણ્ડનં મણ્ડયન્તં મહામણ્ડલં ભસ્મભૂષધરંતમ્ । અનાદિહ્યપારં મહામોહહારં શિવં શઙ્કરં શમ્ભુમીશાનમીડે ॥ ૩॥

વટાધોનિવાસં મહાટ્ટાટ્ટહાસં મહાપાપનાશં સદાસુપ્રકાશમ્ । ગિરીશં ગણેશં મહેશં સુરેશં શિવં શઙ્કરં શમ્ભુમીશાનમીડે ॥ ૪॥

ગિરિન્દ્રાત્મજાસંગ્રહીતાર્ધદેહં ગિરૌ સંસ્થિતં સર્વદા સન્નગેહમ્ । પરબ્રહ્મબ્રહ્માદિભિર્વન્ધ્યમાનં શિવં શઙ્કરં શમ્ભુમીશાનમીડે ॥ ૫॥

કપાલં ત્રિશૂલં કરાભ્યાં દધાનં પદામ્ભોજનમ્રાય કામં દદાનમ્ । બલીવર્દયાનં સુરાણાં પ્રધાનં શિવં શઙ્કરં શમ્ભુમીશાનમીડે ॥ ૬॥

શરચ્ચન્દ્રગાત્રં ગુણાનન્દ પાત્રં ત્રિનેત્રં પવિત્રં ધનેશસ્ય મિત્રમ્ । અપર્ણાકલત્રં ચરિત્રં વિચિત્રં શિવં શઙ્કરં શમ્ભુમીશાનમીડે॥૭॥

હરં સર્પહારં ચિતા ભૂવિહારં ભવં વેદસારં સદા નિર્વિકારમ્ । શ્મશાને વદન્તં મનોજં દહન્તં શિવં શઙ્કરં શમ્ભુમીશાનમીડે ॥ ૮॥

સ્તવં યઃ પ્રભાતે નરઃ શૂલપાણે પઠેત્ સર્વદા ભર્ગભાવાનુરક્તઃ । સ પુત્રં ધનં ધાન્યમિત્રં કલત્રં વિચિત્રં સમાસાદ્ય મોક્ષં પ્રયાતિ ॥ ૯॥

॥ ઇતિ શિવાષ્ટકમ્ ॥