એક ગઝલ

Standard

મળ્યો છે દેહ માનવનો તો
કાળો કેર કરશો માં,
જગતમાં માનવીને તમે
તાંબિયાનાં તેર કરશો માં.

બહું થઈ જાય તો થોડું
લડી લેજો પછી રડી લેજો
મળી લેજો ગળે પણ
જિંદગીના વેર કરશોમાં..

સહારો દઈ નથી શકતા તો
કદી ઠુકરાવશો ના એને
અમી આપી નથી શકતા
તો જીવન ઝેર કરશોમાં…

જીવો જે શાનથી એ
શાનથી અપનાવજો મૃત્યું
પણ તમારી દુર્દશાઓ
આ વિશ્વમાં જાહેર કરશો માં..

વિનંતી છે તમોને ચાંદ-સૂરજ
અને સિતારોઓ
અગર આપો તો અજવાળું
નહીતર અંધેર કરશોમાં…

સજા મંજુર છે અમોને
અમારા પાપની કિંન્તુ
પણ અમારે કાજ આખા
વિશ્વને તમે ખંડેર કરશો માં..

મર્યા છીએ અમે તો માનભર
હસતે વદન ” નાઝિર”
અમારા મોત પર કોઈ
આંસુઓની મહેર કરશો માં..
– નાઝિર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s