લોબડીયાળીયું રાસ રમે

Standard

રચના – ચમન ગજ્જર

     ( છંદ – દોમળીયા )

નમો વિશ ભુજાળીયું જોમ જોરાળીયું આભ કપાળીયું ચારણીયું,,

વ્રણ ચારણ બાળીયું રમત ન્યાળીયું દેતીય તાળીયું જોગણીયું,

નવ ખંડ નેજાળીયું ભોમ ઉજાળીયું ભાળીયું ચાચર ચોકહ મે,

બિરદાળીયું જોત જોરાળીયું દેવીયું લોબડીયાળીયું રાસ રમે,

જીય લોબડીયાળીયું રાસ રમે.
ઢમ ઢોલ ધડુકાય આભ કડુકાય દિગ ભડુકાય તેહ સમે,

દરીયા હુસળુકાય ભોમ ભ્રળુકાય પાવ પ્રળુકાય તાલહમે,

ઝંઝ જોર ઝ્રણુકાય ગેબ ગ્રણુકાય દિપ દ્રણુકાય અંકસમેં,

બિરદાળીયું જોત જોરાળીયું દેવીયું લોબડીયાળીયું રાસ રમે.

જીય લોબડીયાળીયું રાસ રમે.
હત તાળ હળળળ ભોમ ધળળળળ આભ ગળળળ નાદ થીયો,

દધી નીર દળળળળ શેષ સળળળળ કોલ કળળળળ હોત બીયો,

દળ દાનવ ધૃજત કાંપ થરરરર થીર નહી હીય ભાગ ભમે,

બિરદાળીયું જોત જોરાળીયું દેવીયું લોબડીયાળીયું રાસ રમે.

જીય લોબડીયાળીયું રાસ રમે.
રંગ રાસ રમાતાય રૈન સુહાતાય બેનાય સાતાય સાથ મળી,

હીરદા હુલસાતાય દૈવ દ્રશાતાય મોગલ માતાય સાથ ભળી,

ગુણ નારદ ગાતાય શારદ સાથાય ગાથાય ગાતાય દેવ નમે,

બિદરદાળીયું જોત જોરાળીયું દેવીયું લોબડીયાળીયું રાસ રમે.

જીય લોબડીયાળીયું રાસ રમે.

કવિ 🏻-  ચમન ગજ્જર 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s