આજ અલગારી ગયો

Standard

            રચના – ચમન ગજ્જર

             ( દુહો )

કર કલમ કવિતા તણી, કેડી કંડારી,

ગહન પંથ કવીરાજ ગો, આજે અલગારી.
હઈ હાકલ જમરા તણી, (તોય) હેમત નો હારી,

(એનો) હાથ ઝાલીને હાલીયો, અણનમ અલગારી.
          ( છંદ – હરીગીત )

કસબી કલમ નો વાત વેધુ ભાવ થી ગ્યો એ ભણી,

ગંગા વહાવી જ્ઞાન ની ચરજું અરજ છંદો તણી,

સોનલ શરણ સેવ્યું સદા ઘટ ધર્મ એ ધારી ગયો,

છોડી અમારો સાથ સરગે આજ અલગારી ગયો,

       કાં આજ અલગારી ગયો ?
હરદમ મશાલો હાથ રાખી કેડીયો ઉજ્વળ કરી,

(ઈ) પગ દંડીયે દઈ પાવ કવીઓ કેટલા ર્યા વિચરી,

સાહિત્ય ની સાચી અકંટક દિશ દરશાવી ગયો,

છોડી અમારો સાથ સરગે આજ અલગારી ગયો.
સોજો હતો સારો હતો ચિત દિલ તણો ચોખો હતો,

મરમાળ ને માથું ફરલ વિફરેલ ને ક્રોધી હતો,

એકજ હતો કવી એ છતાં વિધ વેશ વરતાવી ગયો,

છોડી અમારો સાથ સરગે આજ અલગારી ગયો.
વણીયેલ વ્યાક્રણ ભેદ ભણીયલ સાર સ્રવ છંદો તણો,

કથની કવિતા શબ્દ સંધી ઈલમ સબ અક્ષર તણો,

જ્ઞાની શબદ સાહિત્ય નો કવી ભાષ ભંડારી ગયો,

છોડી અમારો સાથ સરગે આજ અલગારી ગયો.
માળી હતો સત બાગ સાહિત વેલ એ સીંચી ગયો,

ખાતર કરી નિજ ખોળીયાનું ફુલ ફોરમ દઈ ગયો,

કવી ‘ચમન’ વેધુ વાત માંડણ સરગ સિરધારી ગયો,

છોડી અમારો સાથ સરગે આજ અલગારી ગયો.
    🙏🏻🙏🏻 ચમન કુમાર ગજ્જર 🙏🏻🙏🏻

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s