​હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે

Standard

​હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે, સમય બની સમજાવું છું ;

આ દુનિયામાં ઈચ્છાથી અવતાર ધરીને હું આવું છું.
વિશ્વ ચરાચર ઉપવન મારું પાણી હું પીવડાવું છું;

સ્વાર્થ ઘેલાની દ્રષ્ટિમાં આમ છતાં ક્યાં આવું છું ?

હે માનવ…
ભિક્ષુક વેશ ધરું છું ત્યારે ઘર ઘર હાથ લંબાવું છું;

માફ કરો એ શબ્દ સાંભળી પારાવાર પસ્તાવું છું.

હે માનવ…
શ્રીમંતોનું સુખ જોઈને આંગણ જોવા આવું છું;

રજા સિવાય અંદર ન આવો એ વાંચીને વયો હું જાઉં છું

હે માનવ…
દીન દુઃખિત પર નફરત દેખી નિત્ય આંસુએ નાઉ છું;

સંતો ભક્તોના અપમાનો જોઈને હું અકળાવું છું.

હે માનવ…
ઓળખનારા ક્યાં છે આજે ? દંભીથી દુભાવું છું;

‘આપ’ કવિની ઝુંપડીએ જઈ રામ બની રહી જાઉં છું.

હે માનવ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s