ઘાયલ ખરા ઘાયલ…

Standard

​એમ કહેવાય છે કે કવિ શ્રી અમૃત ઘાયલે નીચેની  ગઝલ રાજકોટમાં વડાપ્રધાન શ્રી જવાહર લાલ નહેરુને રૂબરૂમાં સંભળાવી તેથી ત્યારે તે બેઠકમાં સોપો પડી ગયો હતો. 

  અત્યારે આ ગઝલ કોઈ પણ રાજકારણી જાહેર સભા સંબોધે ત્યારે ફરજિયાત તેને સંભળાવી સભા શરૂ કરવા દેવી જોઈએ.
મેલું ઘેલું મકાન તો આપો ! ધૂળ જેવું ય ધાન તો આપો.

સાવ જૂઠું શું કામ બોલો છો, કો’ક સાચી જબાન તો આપો.
થોડો ઝાઝો હિસાબ તો આપો ! ખોટો સાચો જવાબ તો આપો !

બાગમાં ભાગ છે અમારો પણ એક વાસી ગુલાબ તો આપો.
સુખના બેચાર શ્વાસ તો આપો ! જિંદગાની ભાસ તો આપો ! 

મુક્ત વાતાવરણના સ્વામીઓ, કૈં હવા કૈં ઉજાસ તો આપો !
મુક્તિનું એને સાજ તો આપો, આદમીનો અવાજ તો આપો !

માઈના પૂત માનવીને પ્રથમ, માનવીનો મિજાજ તો આપો !

¤

અમૃત ઘાયલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s