​….મેઘનાદ મરતા….

Standard

         🏹🏹🏹
              દુહો

ઊલટ્યો દધિ આઠમો, મરતા મેઘનાદ

છૂટા થયા સુરો સદા, શક્તિ કરતા સાદ
         છંદ-ત્રિભંગી

રણ લંકા રણ માં દૈત દમનમા રાવણ રણ મા જોઇ રીએ

હટ હટ કર હાકા ધક બક ધાકા બહુ નર વાકા રીંછ બીએ

લડવા સબ લાગા ખોણીત ખાગા દુશ્મન દાગા પાવ દિએ

મેઘનાદ મરતા લઇ ખપરાતા પરધમ ચામુંડ રેર પીએ…૧
રાક્ષસ રડવતા દડદડ દડતા તબ તફડતા ભોમી તળે

હાહાકારી હટતા શિરવાણ ચડતા શત્રુ પડતા ભોમી સરે

ઊઠો અરિ આખા જોઇ કવિ ઝાંખા દશ મુખ દાખા દોટ દિએ..                                                                                                            મેઘનાદ મરતા…૨
રાવણ અકળાયો મેઘ મરાયો જાગે જાયો જોર કરી

બજવે ખૂબ બાજા જોર થી ઝાઝા નાથ લંકા નાદ કરી

ઉઠો બધું આજે લંકા લાજે આ યુધ્ધ સાજે હાથ લિએ                                                                      મેઘનાદ મરતા…૩
રીંછ લાગા લડવા પદ પ્રભુ પડવા હથ હડબડવા કોણ હલે

એ નાથ ઉગારો શ્યામ સંભારો પ્રભુ પધારો આવી પલે

એમ વાણી ઉચ્ચારી ચિત સંભારી ભય દુઃખ ભારી એમ ભયે                                                                     મેઘનાદ મરતા…૪
ગર્જો કુંભ ગાંડો જોર થી જાડો, ઉભો આડો પહાડ ખડે

ક્રોધે મંડાણો રગત રંગાણો ડુંગર પાણો પાવ પડે

રીંછ કૈક રડાયા ધડવડ ધાયા રણ સવાયા કોણ રિએ                                                                 મેઘનાદ મરતા…૫
સુણી રામ ચિડાયો કૌશલ જાયો ધનુષ ઉઠાયો બાહુ વડે

ઉલટ્યો દધિ આખો પ્રખગ પાખો દુશ્મન લાખો શિશ દડે

તબ તીર માર્યો છાતી નિકાર્યો દૈત સંહાર્યો રાડ દિએ                                                          મેઘનાદ મરતા…૬
ભાગ્યા દૈતા ભારી આત્મ ઉગારી બચવા બારી એક ન મળે

સૌ મળી સાહેલી અંગ અલબેલી નાર નવેલી નીર ઢળે

હરિ મેલે હડસેલી કોણ હોય બેલી,લાર લવેલી કોણ લિયે                                                                                      મેઘનાદ મરતા…૭
કરે પ્રેત કકળાટો વૈતલ વાટો શક્તિ સપાટો શ્રોણ પીએ

પાપી રાક્ષસ પૂરા આયુષ્ય અધુરા એમ અસુરા માર દીએ

‘નાજા’ નર નાથે બળિયા બાથે ભડ ભારથે ભાજ દીએ                                                                  મેઘનાદ મરતા…૮
~કવિ શ્રી નાજાભાઇ બારોટ

2 responses »

  1. वाह भाई आवी रुडी तिभंगी छंद बीजी होय तो जरुर मोकलजो.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s