દુહા ભર્યો આ દેશ…

Standard

​માગણ ન જાય માગવા, દાતા ન ભણે ના, 

પરાઈ આ પીડા , (અહીં) સમજે નહી કોઈ શંકરા !
હોય જ્યારે દુઃખ હોય, માગે ત્યારે જ માનવી,

 (બાકી) નો’યે કોઈને નો’ય , (જગમાં) શોખ માગ્યાનો શંકરા ! 
અંતરના ઉંડાણની, (કો’ક) ભેદુને જ ભળાય, 

(પણ) ચોરે ના ચર્ચાય, (કોયદિ’) ચિત્તની વાતું શંકરા ! 
ઉંબરમાં અધશેર, (કોયદિ’) ઉપર આર મુકેલ નહીં,

 (પણ) ધડ પર થાશે ઢેર, (એકદિ’) છાણાં ને કાઠના શંકરા ! 
ગાદી તકિયા ને ગાદલાં, એ પણ હતાં કઠતાં,

 (એનેય) છાણાંની સેજે, (અમેં) સૂતા જોયા શંકરા !
 દેવું ધન દિનને, નિત રટવું હરી નામ, 

કરવા જેવાં કામ, (અંહીયાં) સાચાં આ બે શંકરા !
 દાનવ માનવ દેવને, સૂરાં ભગતાં સોત, 

મોડું કે વે’લું મોત, સૌને માથે શંકરા ! 
મુંવા પછી મનુષને, દેતાં અગ્નીદાગ, 

રોતાં તાણીને રાગ, (એતો) સ્વાર્થને સૌ શંકરા ! 
પવન પવનમાં મળે, માટી માટી થાય, 

(પણ) મમતા ના મુકાય, છેવટ સુધી શંકરા ! 
ભર્યા હોય ભંડારમાં, અન ધન અપરંપાર, 

(એમાંથી) ભાતામાં પઈ ભાર, (કોઈની) સાથે ના’વે શંકરા ! 
ભામન મનહરણી ભવન, સુત ભાઈ સમરાથ, 

એ સ્નેહી કોય સંગાથ , (કોઈનો) છેવટ ન કરે શંકરા ! 
હાજર હોય હરેક, સગાં કુટુમ્બી ને સેવકો, 

(પણ) અંતે એકાએક, છે જાવાનું શંકરા ! 
લોભેથી લાખો તણી, માયા મેળવીએ, 

(પણ) અંત વેળાએ એ, (કોઈની) સાથે ના’વે શંકરા

2 responses »

  1. Pingback: દુહા ભર્યો આ દેશ – Free Hindi ebooks

  2. Pingback: Free Hindi ebooks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s