સુખ એટલે

Standard

એક સ્મિત,

વરસાદનું એક ઝાપટું,

સવારે બગીચામાં ઊગેલું એક ફૂલ,

એક સંબંધ,

હાથમાં પકડાયેલો એક હાથ ,

ચોરીથી મળી ગયેલું ચુંબન

કે

આંખ મીંચો પછી જ દેખાતો

એક ચહેરો..
સુખ એટલે

ભુલાઈ ગયેલો કોઈ મિત્ર,

જોયેલી કોઈ સારી ફિલ્મ,

સાંભળેલો કોઈ સારો જૉક.
સુખ એટલે 

મોડું થતું હોય ત્યારે કોઈકે આપેલી લિફટ.
સુખ એટલે

સખત ભાવતું ભોજન.
સુખ એટલે

આખા દિવસની સખત મહેનત પછી આંખ મીંચો

અને તરત જ આવી જતી ઊંઘ.
સુખ એટલે

થાકી ગયા હો ત્યારે મદદમાં આવી પહોંચતો કોઈ સહકર્મચારી.
સુખ એટલે

ટ્રેનમાં અચાનક મળી જતી સીટ.
સુખ એટલે

વાંચેલું કોઈ સારું પુસ્તક.
સુખ એટલે

ભેટમાં મળેલું કોઈ ફેવરિટ પરફ્યુમ.
સુખ એટલે

સવારે જોયેલું કોઈ તાજું ફૂલ.
સુખ એટલે

ભીના થવાની ઇચ્છા હોય અને

તૂટી પડેલો ધોધમાર વરસાદ.
સુખ એટલે

ઘેર પાછા ફરો ત્યારે રાહ જોતા જીવનસાથી.
સુખ એટલે

આપણે જેને ભુલાઈ ગયેલા માન્યા હોય એવી વ્યક્તિનું અચાનક મળી જવું.
સુખ એટલે

નહીં ધારેલી,

નહીં માગેલી

અને

છતાં ખૂબ ઝંખેલી 

કોઈ કીમતી પળ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s