હે નિલાંત શંકરા 

Standard

​છંદ = નરાચ 
ત્રિનેત્ર ભાલ હે કરાલ ભસ્મ લેપ સુંદરા.

ગલે વિશાલ વ્યાલ ફુંક કાલ કંપ કુંદરા.

વડાલ તાલ હે કમાલ ભુત પ્રેત ભેંકરા.

વખા ધિરાણ કાલકુટ હે નિલાંત શંકરા….(1)
અર્થ = જેનો ભાલ પ્રદેશ ત્રિજા નેત્ર થી કરાલ પ્રતીત થઇ રહીયો છે પણ ભસ્મ લેપન થી પાછો શોભાયમાન પણ થઇ રહીયો છે.
જેના ગળા મા અતિ વિશાલ શર્પ ફુફાળા મારી રીયો છે જેના લીધે મુત્ય પણ કંપીત થઈ કુંદ નિસ્તેજ થઈ રહીયો છે.
જેના મોટા ઠાઠ માઠ છે જે કોય ને પણ નવીનતા પમાડી દીયે છે જ્યા તેમની સાથે ભંયકર ભુત પ્રેત ગણ પણ વિદ્યમાન છે.
સમુદ્ર મંથન માંથી નીકળેલા ઝેર ને જેને ધારણ કરેલુ છે તેવા નીલાંત નીલવર્ણી નીલકંઠ ભગવાન શંકર ને મારા પ્રણામ છે.
વિનોદ મોદ મે પ્રમોદ નૌ નિનાદ શંખલા.

ગતો પ્રવાહ મે ઉછાહ વાહ વાહ મંગલા.

વહે ગહીર નીર ધીર શાંત ક્રાત ગંભીરા.

જટા ધિરાણ ગંગ ગાજ હે નિલાંત શંકરા…(2)
અર્થ = જેના માથે આનંદ વિનોદ કરતી કરતી દશે દિશા માં આંનદ વહાવતી અને જ્યા નવ નાદ ના ધ્વનીતરંગો ની એક શ્રુંખ્લા ગુંજી રહી છે.
જેના ગતિ પ્રવાહ મા એવી તો ઉછળ કુંદ છે જેને જોતાજ વાહ વાહ ના ઉદગારો નીકળી જાય છે અને મંગલ ની પ્રતીતી થાય છે.
ગહીરતા માં એના નીર એવા તો ઉંડા વહીયા જાય છે કે તેમા ધીરતા શાંતી અને એક અદ્ભુત ક્રાતી કે જેમા ગંભીરતા ના દર્શન થઇ રહીયા છે.
એવા જટાજુટ ધારણ કરનારા જેમા પતીત પાવની ગંગા અતિ ગાજ ગુંજન કરી રહી છે તેવા નિલાંત નીલવર્ણી ભગવાન શંકર ને મારા પ્રણામ છે.
શંશાક અંક ધંક ધીશ હે સતીષ શેખરા.

ખંકાશ બ્રહ્મ વેલ કાલ ભોજ્ય તાલ ખેચરા.

હે સવ્ય ભુત પોષ પુંજ કુંજ કુંજ અંબરા.

પ્રભા ધિરાણ ચંદ બીજ હે નિલાંત શંકરા….(3)
અર્થ = જેને શંશાક ચંદ્ર ના અંક ને ધારણ કરેલો છે શીતળતા ના ઈશ છે સતીષ છે તેવા ભગવાન શેખર.
જે ચંદ્ર ને ધારણ કરી આકાશ માં એક અનેરી બ્રહ્મ વેલ કાલ નો ઉદ્ભવ કરે છે અને ભોજ્ય તાલ ને આકાશ થી અર્પણ કરે છે.
હે સવ્ય ભુતો ને પોષણ આપનાર પોષક પુંજ ધારક એક આપજ આકાશ મા કલ્યાણ કલ્યાણ કેહનારા છો.
આપે જે પ્રભા ધારણ કરી છે ત્યાં બીજ ચંદ્ર શીત ઉજાસ ની વુધ્ધી સુચકતા સુચવે છે તેવા નિલાંત નીલવર્ણી ભગવાન શંકર ને મારા પ્રણામ છે.
કલા નિધાન આધ્ય દેવ તત્વ વિંદ વિદ્યુતા.

વિરક્ત ભાવ ગત્વ ગુંજ સત્વ બંધ પ્રદ્યુતા.

અધો ઉછેદ જીષ્નુ ભ્રમ ક્રમ બિષ્નુ તંતરા.

ત્રયો ધિરાણ વૈદ્ય રાજ હે નિંલાત શંકરા….(4)
અર્થ = હે કલા કુશલતા નિધાન હે આધ્ય દેવ આપજ તત્વ ને જાણનારા એક માત્ર વિદ્યુતા છો.
તમેજ વિષયો થી વિરક્ત બની ગીયેલા ભાવ ની ગતિ ગુંજન છો તમેજ સત્ય સાથે આતમ બંધ ના પ્રદ્યુતા છો.
તમેજ અધોગતિ અને જીવાત્મા ના ભ્રમ ના ઉછેદક છો અને તમેજ ક્રમ વ્યાપકતા ના તંત્ર છો.
જેને ત્રિકુટ તત્વ ને ધારણ કરેલા છે જાણેલા છે વૈદ્યરાજ છે એવા નિલાંત નીલવર્ણી ભગવાન શંકર ને મારા પ્રણામ છે.
રચીતા = બાટી વિજયભા હરદાસભા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s