Tag Archives: dula bhaya kag

દશાવતાર

Standard

દશાવતાર
કાગવાણી—દશાવતાર /કાગવાણી ભાગ 1/ગુર્જર/ કવિતા 75/પાનુ:96

દશાવતાર

image

દોહા

પૂર્ણ બ્રહ્મા કરશન પણાં, અળ્યાં કૃષ્ન સાર;

કામપૂરણ કરશન સદા, સામ કૃષ્ણ વર આધાર.    1

કૃષ્ણ કૃષ્ણ કે’તાં થકી, ઓધરિયાં અણપાર;

તો ખોટી બાજી તજો, કૃષ્ણ ભજો કિરતાર.          2

રામ કૃષ્ણ ઇક રૂપ છે, જુદાં જરા ન જાણ;

આપ સત્તાથી અવતરે, દૈત દહન દહીવાણ.         3

રૂપ ગહન શક્તિ ગહન, ગાવા ગુણ આગાર;

કવિ પુરાણે જે કથ્યા, વરણું દશ અવતાર            4

************************************

1.મીન

છપ્પય

બ્રહ્મ વેદકો હરન, કરન અકરન જગકામં,

દૈત્ય મહા દહીવાણ, સુર નર ગણે ન શામં;

અધરમ કરે અપાર, નિરંકુશ રહે નિરંતર,

ડરે દેવ નર નાગ, કોટિ વિધિ કરત કુમંતર.

’કાગ’ કહત સુર રાવ સુણિ,

મીન રૂપ આપે થિયા;

શંખાસુર સંઘારિને,

બ્રહ્મ વેદ પાછા લિયા.    1.

*******************************************************

2. કમઠ

દૂન વખત દહીવાણ ! દેવ ને દૈત બુલાયા,

બહતર કોટિ અસુર, ક્રોડ તેત્રીસે આયા;

મથ્યો સિંધુ મહારાજ, કાજ દેવનકા કરિયા,

ચૌદ રતન દધિ લીધ, જેમ ઓપે ઇમ ધરિયા.

’કાગ’ કહત જય નાથ જય,

હરન દુ:ખ જય જય હરિ,

સિંધુ મથ્યો અશરણશરણ,

કમઠ રૂપ ધારણ કરી.   2.

**************************************************                                           3.વરાહ

તૃતીય વખત ત્રણરાવ ! દ્વૈત જાગ્યો વિકરાલં,

ડરહિ ન અડરન દૈત્ય, કોપ સુર  કંપ કરાલં;

ધરા લહિ અધરાન, જાત પાતાળ ઝપાટે,

તેહિ જાણી સુર નાગ, મનુજ ભયભીત સપાટે.

ક્રોધ રૂપ વારાહકો,

હિરણ્યાક્ષ ઢાહન કરી;

‘કાગ’ કહત વારાહ જય,

ધરા નાથ દંતે ધરી.    3

*********************************************

4.નૃસિંહ

ચારી વખત ધર શામ ! દૈત હિરણાકંશ જાગ્યો,

મહાપાપ ધર માંડ, થંભ ધર થડકન લાગ્યો;

ફડક બાણ ફણધાર, ધડક દેવન મન ધારે,

ધરણિ ભાર સર ધડક, ‘પાહિ’ મુખ નાથ પુકારે.

’કાગ’ કનક કશિપુ હણ્યો,

ધોમ ક્રોધ આપે ધરી;

કીન વાર પ્રહલાદકી,

નૃસિંઘ રૂપ જય નરહરિ !    4

****************************************************

5.વામન

પંચ  વખત પરજ્ઞાન ! રિયણ પ્રગટ્યો બળરાજં,

યજ્ઞ નવાણું કીન, સોહે ઇંદ્રન સમ સાંજ;

દેખ ડર્યો મન દેવ, રાજ સુરપતકો લીજે,

વિયાકુળ સબ વિબુધ, દયા કર ધીરજ દીજે.

‘કાગ’ કહત બળ છળનકો,

લઘુ રૂપ નાથે ધર્યો.

વામનસે વિરાટ બણી,

ભુવન તીન ત્રય પદ ભર્યો.     5.

********************************

6.પરશુરામ

છઠે વખત સુરરાય ! આપ ધાર્યો અવતારં,

જમદગ્નિ હો તાત ! માત રેણુકા ધારં;

કામધેનુ હિતકર દેવ હિતકાર દયાળં,

પરશુરામ પરમેશ, રોષ જ્વાળા વિકરાળં,

ઇકવીશ વાર  નિક્ષત્રિ ઇલા,

ધોમ પરશુ કર ધાર તે;

‘કાગ’ કહત, પરશુધરન !

ઉતાર્યો ભૂ ભાર તે.     6

*************************

7. રામ

સપ્તમ વખ્ત સુરેશ ! દૈત્ય લંકાપતિ રાવન,

ડરે શેષ દિગપાળ, પુત્ર મહ ઇન્દ્ર નસાવન;

ધરર કચ્છ ધર થંભ, ધીર બ્રહ્માદિ ન ધારે,

ધરણિ ભાર સર ધ્રૂજી, પાહિ સુખ રામ પુકારે.

‘કાગ’ કહત ધર રાવ સુણી;

રામ રૂપ આપે ધર્યા;

સિયા-હરણ દશશીશકો,

વંશ—નાશ રણમાં કર્યો.     7

************************************

8. કૃષ્ણ

અષ્ટમ વખ્ત, અવિનાશ ! કંસ ધર હુવો કરાલં,

દૈત ઘણા વિકરાળ, કામધેનુ  જન કાલં;

હુવો મહા ભૂભાર, કહે ધર ત્રાહિ અપારં,

સકળ નિવારણ પાપ, કૃષ્ણ રૂપે કિરતારં.

કંસ આદિ રાક્ષસ હણ્યા,

અવનિ શાંત હો ઇશ્વરા !

’કાગ’ કહત હરિકૃષ્ણ ! તેં,

ધર્મ વેદ સ્થાપ્યો ધરા.   8

******************************

9.બુધ્ધ

નવમ વખ્ત નારા’ણ ! જુગ ધર જામ્યો,

ચાર ધર્મનો નાશ, વેદ મારગ પણ વામ્યો;

ભણ્યા શૂદ્ર તે વેદ, બ્રહ્મ વેદ જ નહ જાણે,

ક્ષત્રિ ધરમને છાંડ, પંથ અવળા બહુ તાણે.

પાપ રૂપ પરજા બની.

કમઠ શેષ દિગ કણકણ્યા;

ધરી સમાધિ ધ્યાન તે,

બુધ્ધ રૂપ આપે બણ્યા.    9

*****************************

10.નિકલંક—કલ્કિ

દશમ વખ્ત હે દેવ ! રૂપ નિકલંકી ધારો,

પાપ વૃંદ ઉથાપિ, ધરાનો ભાર ઉતારો,

એક એક તુંહિ એક, એક હો દીનદયાળા !

આપ કૃપાના ધામ ! અસુર ઉપર વિકરાળા !

દશ રૂપ ભૂપ ત્રય ભુવનકે,

ધામ પરમ કાને ધરો,

કૃષ્ણ-બ્રહ્મ-નિકલંક ! જય.

’કાગ’ શીશ કરુણા કરો !   10

कागवाणी Kagvani – Dula Bhaya Kag

Standard

image

ए कुळ झेरी आप,  (एमां) चांदो ने गंगा शुं करे;
शंकर कंठमां साप, कडवो न मटयो, कागडा         ७१

(एक) लिये भरखी लोइ, दल बीजुं टाढक दिये;
जळो ने कमळ जोइ; (एमां) कुळनुं क्यां रय,ुं कागडा    ७२

साथे वसतां सोय, पाणी पण सरखुं पीए;
द्नाख ने मरची दोय,  (एनो) क्यारो एक ज,  कागडा   ७३

सु वायें पाके सदा, कू वाये कवठी जाय;
(एवां) तलनां खेत तकाय, (एना) कांउ भरोंसा, कागडा    ७४

साकरमां राखे सदा, (तो) विख साकर वरताय;
एफ़ीण शमृत मांय, कडवुं न मटे, कागडा      ७५

ताजणा पाडे तोय, फडकीने पाछी फरे;
कुळ टारडनां कोय, केडा पकडे,  कागडा    ७६

सोजां ने हराडां सार, वासो नित भेळां वसे;
(पण) झांपेथी जुहार, (बेउना) केडा नोखा, कागडा    ७७

भवहर न थियो भूत, भूत भवेश्र्वर नो थियो;
प्रेत ने हरना पूत, कायम भेळा, कागडा    ७८

अंग भूधर असवार, वैकुंठे कायम वसे;
(तोय) एरुनो आ’र, कदीये न छोडयो, कागडा   ७९

पेठो बळि पताळ, (त्यां) चरण हरिना चाडिया;
(एनो) गोविंद थइने गोवाळ, (हजु) करे रखोपां, कागडा     ८०

तारी, राम ! तराइ, नाविक के लेशु नईं,
भवहळ तारण भाइ ! (मने) करजे कांठे, कागडा    ९१

मही, सागर, असमान , रसता जिण हाथे रच्या;
भीलोने भगवान, केडा पूछे, कागडा     ९२

दुनियाने देवुं पडे, भोजन भगवतने;
(ए) वेडे फळ वने, काचां पाकां, कागडा   ९३

बोरांनी मनमां बीक, शवरीने रेती सदा;
(त्यां) ठळिया सोतां ठीक, करडीने खाधां, कागडा    ९४

वेनबां बंधणे वाम, पिताने संकट पडयां;
(पछी) रयो न ऊभो राम, करवा वैभव, कागडा    ९५

लागी लखमण लाय, जननीने जाती करी;
भेळो वनमां भाई, कूदीने हाल्यो,  कागडा   ९६

सीताए राधव साथ, राखे माथां रोळियां;
वननी लीधी वाट, कफनी पेरीने, कागडा   ९७

सीता तज शणगार, प्रेमे वळकळ पे’रियां;
(एनो) हईडे हाहाकार, कौशलंयाने, कागडा   ९८

विधिना आखर वाम, जगदीशे जाण्या नईं !
राजा न थिया राम, केडा वनना,  कागडा    ९९

तेने भोग तमाम, अवधना एरू थया;
रटतां दशरथ राम, कलेवर छोडयुं, कागडा   १००

दशरथ  छोडी देह, विधवापण आव्युं वळी;
रदे न लागयो रेह, केगै हरखी;  कागडा     १०१

सीताने राघव साथ, माए वनमां मोकल्यां;
(ए) वंसमी भरतने वात, (पछी) ककळी ऊठयो,  कागडा   १०२

तातें आपेल ताज, भरतने भोव्यो नईं;
राघव केरुं राज, (एने) कडवुं, कागडा   १०३

सीता केरो शोक, भेंकर लाग्यो भरतने;
भाईयुं विनाना भोग, कांटा सरखा, कागडा   १०४

वनमां राघव वास, पिता परलोके गयो;
भरत मनमां भास, केगै माता,  कागडा    १०५

दकळां सागर दु:ख, राम विनानां रेलियां;
मानुं न जोयुं मुख, कदीये भरते, कागडा    १०६

दशरथनो दरबार, इंदर पण आशा करे;
भाईयुं विण भेकार, कडवो भरतने, कागडा   १०७

आंखे एकल धार, आंसु भरतने ऊमटयां;
(हवे) करवुं शुं किरतार ? केडो न मळे, कागडा   १०८

भरत ! धारुं भेख, (के) गोझारे हेमाळे गळुं ?
आवे न मारग एक, (के) कलेवर छोडुं, कागडा   १०९

कारण मारे कांई, हरि वन पेदळ हालिया;
जनम न थयो जोई, (मारो) काचे मइने, कागडा   ११०

रचना :- दुला भाया काग
साभार :- सामळा .पी. गढवी

History & Literature

कागवाणी Kagvani – Dula Bhaya Kag

Standard

image

गळथी नोय गळ्यां, रंग बीजे रंगियां नहीं;
वारि वराळ तणां, कडवां न थियां कागडा      ५१

कूणी वीजळी कोय, लीओ तां टाढी लागती;
(पण) जरीअल सराणे जोय, (एना) कोठानी वातुं कागडा   ५२

अंगडां ऊंना होय, (कोई) आपे तो आडी पडे;
(पण) कसतर वारण कोय, एवी कोक ज गळणी, कागडा    ५३

धोको शिर धराय, चीजुं तो नजरे चडे;
दीवे नो देखाय, कूंडानी हेठळ, कागडा  ५४

जोयां मुख जळे, मीठांने जूठां मानवी;
मीतर कोक मळे, काच सरीखा, कागडा    ५५

लाखुं व्रस लगे, जिवाडीने पोते जीवशे;
सीसाने नो चडे, केफ दारूनो, कागडा    ५६

दीपावे दरने, अनहद मेनत आदरी;
(त्यां) एरु उंदरने, काढी मेले, कागडा     ५७

गळ साखुं गळवा कजु, धर नीचो ढळवा;
फळ मीठां फळवा, (एने) केवुं न पडे, कागडा   ५८

ए छे अंजवाळुं, पाळीने नोतरवुं पडे;
आवे अंधारुं, कीधा विणनुं, कागडा   ५८

त्रठ मोती करवा तणुं, भरती भरवानुं;
लेर्युं लेवानुं,  (एने) केवुं न पडे, कागडा    ६०

राते घोडां रोडवी, पो तक पूग्यानुं;
एने ऊग्यानुं, केवुं न पडे, कागडा      ६१

सोजीतण रीती सदा, ऊंये आफळतां;
अळ मारे अडतां, (एने) केवुं न पडे, कागडा   ६२

मोळा दन मागण मळे. अंग रोगीने अरियां;
घर घातक थियां, (त्रणे) कफरी वेळा, कागडा   ६३

सीमाडे अरि सामटा, एकल आफळवां;
भारतनां भरवा, (इ) कफरी वेळा, कागडा   ६४

पाणी पण एक ज पीए, आंबामां ऊभो होय;
(पण) नेसळ मीठो नोय, कडवो लींबड, कागडा  ६५

रोपी आंबो रानमां, अने पाणी कडवां पाय;
टाणे फळ तकाय, एने केरी ज आवे, कागडा    ६६

आग्युंमां ओराय, धमणे नत्रेडां धमे;
(तोय) काळप नो कळाय , कुळ कुंदनना, कागडा   ६७

जळियां पालव  जोय, पंडमां बौ फांकां पडयां;
(एने) नाधयों सांधा नोय, (जेनां) कलेवर बगडयां, कागडा   ६८

लवकारा कफरा लवे, हरदम पीडा होय;
(पण) जांगे गूमडां जोय, केम देखडीए, कागडा   ६९

परनाळें घी पाव, कठ चंदन होन्या करो;
(पण) एने जे दी अडवा जाव, (ते दी) काळी बळतर, कागडा   ७०
रचना – दुला भाया काग
साभार – सामळा भाई गढ़वी

History & Literature

कागवाणी Kagvani – Dula Bhaya Kag

Standard

image

सूरज घर संघरेल, चोरी जळ सायर तणां;
अषाढे ओकेल, कोठे न रयां, कागडा    ४१

बीडीने ऊबेल बाथ, राता थइ ऊभा रया;
सळग्या न खीला साथ, काठ बळी ग्यां, कागडा    ४२

खीला घाव खळ्ये, नोखा जे पडता नई;
कफरें काठ बळ्ये, (त्यारे) कूदी ने भाग्या, कागडा    ४३

(एने)हैडे वेर न होय, (जेनां) प्रीताळुं पंडडयां घडयां;
काठ खीला ने तोय, कांठे करशे, कागडा      ४४

तनडां तूटे तोय, प्रीतुं पालटशे नहीं;
जळमां खीलाने जोय, काठ न बोळे, कागडा,    ४५

काठ खीलाने कोय, जळमां जतनायुं करे;
(नहीं तो) तारण ब्रदने तोय, कळंक बेसे, कागडा     ४६

घोडा ने ऊंट घणा, जोजन सो झपटुं करे;
(पण) भोगळ भांगे ना, कुंभाथळ विण,  कागडा     ४७

आशा अठ मासें, उरें कदी न आणजे;
छत्री चोमासे, (तने) कोरो राखे, कागडा     ४८

कूडां न साचां कोय, आंख्यु उपर आवशे;
जश ने अपजश जोय, कीकीने न मळे, कागडा   ४९

ठुंठां आग थियां, दुनियां कहिया देवता;
(पण) तेनांय घर तजियां, (एने) कहीए राखुं,  कागडा    ५०
रचना – दुला भाया काग
साभार – सामळा भाई गढ़वी

History & Literature

कागवाणी , Kagvani – Dula Bhaya Kag

Standard

image

अमृत भरियल अप, तुंकारा जननी तणा;
बीजा भणता बाप, कोरा आखर, कागडा  २१

स्वारथ जग सारो, पधारो भणशे प्रथी;
(पण) तारो तुंकारो, क्यांये न मळे कागडा  २२

माता तो मनमां ऊणप कदी न आणजे;
(मारे) ऊभी अंतरमां (तारी) कायम छबी, कागडा   २३

अंतरमां अवधेश, रटवाने रोकेल नई;
(तेथी) हाले श्रंवास हंमेश, काळ घरा पर, कागडा    २४

काढी मेल्या कोई, राम भजनने रूसणे;
(तेथी) जाता दनडा जोई, काळ नोतरवा, कागडा    २५

उजळियां आवेल, पळियां तो माथे प्रगट;
काळांने काढी मेल, तने केस संदेशो, कागडा    २६

ऊभा नित आगें, तंग तबेले ताणता;
(पण) वांसाना वागे, (तारे) काम न लागे, कागडा   २७

रुडा मुख रागें, मीठां माखणियां भणे,
(जे दी) खेलेवुं खागें, (ते दी) काम न लागे, कागडा    २८

मन  गमतां मागे, मोढेथी माथां दिये;
(जेदी) ओरावुं आग्यें, (ते दी) काम न लागे, कागडा   २९

गोतर नव गणे, वातुडा भेरु वसव;
(ई) टाणे मोत तणे, काम न लागे, कागडा   ३०
रचना – दुला भाया काग
साभार- सामळा भाई गढ़वी

History & Literature

कागवाणी Kagvani – Dula Bhaya Kag

Standard

image

तनमां आवे ताव, हैडां टाढे हडवडे;
भेथी पूछे भाव, करियातानो, कागडा    ३१

तेने न मळे तात, पंखी बे जनम्यां प्रगट;
(पण) रे छे दि ने रात, केम विजोगी, कागडा ,    ३२

हरिए ढांकेल होय, पशु ने पंखी तणी;
एब उगाडी नोय, कदीये व्खनी, कागडा    ३३

पंडना जोर परे, घटमां भरुंसो घणो;
(तेथी) सावज नो संघरे कदीये भोजन, कागडा   ३४

धींगी ढाल धरी ते पगलां केसर तणां;
(तेथी) बेठी जई बकरी, कुंभाथळ पर, कागडा,     ३५

न भणे एने नीर, प्रथमी कोई पणशे नई;
(जेने) वालां तजियां वीर, (सौ) कदाव भणशे, कागडा   ३६

व्रेमंड ताणे वाय, झोंटे कर भूतळ जठे;
(तेथी) पोकारो पडाई, काणां पडियां, कागडा   ३७

जेठें डुजेल जोय, उपर पाणी आळस्यां;
तरस छिपावे तोय, (न्यां) करजे वीरड, कागडा   ३८

जीवाई झोंटाणी, घर भीतर वेरी धर्या;
(त्यारे) माखी मध तणी क्रडवा धोडे, कागडा    ३९

मानव घरनां मेल, घाणीनां तलडा धर्या;
तलमां न रयां तेल, केवाणो खळ,  कागडा     ४०
रचना -दुला भाया काग
साभार – सामळा भाई गढ़वी

History & Literature

कागवाणी Kagvani Dula Bhaya Kag

Standard
image

Dula Bhaya Kag

कीधां न जीभे केण, नाड्युं झोंटाणा लगी;
न कर्यां दुखडां नेण, (एने) केम वीसरीए, कागडा.     ११

आखर एक जतां, क्रोडयुं न आखर कामना;
मोढे बोलुं ‘मा’, कोठाने टाठक, कागडा .   १२

मोढे बोलुं मा साचेंय नानप  सांभरे;
(त्यारे)मोटपनी मजा, मने कडवी लागे ,कागडा.  १३

अडी न जगनी आग, तारे खोळे खेलता;
तेनो कीधेल त्याग, (तेथी) काळज सळगे, कागडा.   १४

भगवत तो भजता,  माहेश्र्वर आवी मळे;
(पण) मळे न एक ज मा, कोई उपाये, कागडा.    १५

मळी न हरने मा, (तेथी) महेश्र्वर जो पशू थया;
(पण) जायो ई जशोदा, (पछी) कान केवाणो, कागडा.  १६

मळियल एने मा, सौ राधव करसनने रटे;
जग कोइ जाणे ना, काछप मच्छने, कागडा. १७

जननी केरुं जोर, राधवने रे’तुं सदा;
(तेथी) माने न करी मोर, करियो पिताने, कागडा.  १८

घूमीने घूघवतां, खोळे धावीने खेलतां;
(ए) खोळो खोजीतां, क्यांये न मळे, कागडा   १९

मोटां करीने मा, खोळेथी खसतां कर्यां;
खोळे खेलववा, (पाछां) कर ने बाळक, कागडा  २०
रचना – दुला भाया काग
साभार – सामळाभाई गढ़वी

History & Literature

कागवाणी Kagvani -Dula Bhaya Kag

Standard

image

जण को पास न जाय, उकरडो आघो करे;
(पण) एना गुण गणाय, (जे दी) करसड पाके कागडा !+ १

शीळो सारो होय तो, बावळनेय बेसाय;
(पण) शूळुं नो संघराय, कोठी भरीने कागडा !+  २

पोताना बावळ परे, मीठी मीटुं राख;
(एना) कांटा काढी नाख, तारा केडामांथी, कागडा !   ३

गियां मांस गळ्ये, तो हाडे हेवायां करे;
(ए) माता जाय मर्ये, (एने)केम वीसरीए, कागडा ?   ४

चींधे न छोरुने, लथडियां अंगडां लिये;
मरतां लग माने, केम वीसरीए, कागडा ?     ५

पंडमां पीड घणी, सांतीने हसती सदा;
माया मात तणी, केम वीसरीए, कागडा  ?   ६

कुथुंब कलेश अपार, कीधा न पूतरने कदी;
(एवां) झेर जीरणहार, केम वीसरीए,कागडा ?  ७

जम जडाफा खाय, मोते नाळ्युं माडियुं;
(तोय) छोरुनी चिंता थाय, (एने)केम वीसरीए कागडा ?   ८

धमणे श्र्वास धमाय, घटडामां घोडां फरे;
(तोय) छोरुनी चिंता थाय, (एने) केम वीसरीए, कागडा ?    ९

तो अंग अघळा ताव, पूतर तळ पूछे नई;
(पण)भाळ्यो न बीजो भाव, (एने)केम वीसरीए, कागडा ?   १०
(क्रमशः)
रचना – दुला भाया काग
साभार – सामळाभाई गढ़वी

History & Literature

दुला भाया काग ना दूहा – dula bhaya kag

Standard

image

दुहा

बानी बरतन उभय को, मिलियो जा घर मेल;
सो घर को यम परहरे, ऐसी नीति अपेल.

जिसके हिरदय हरि बस्यो, लोभ रह्यो किमि जाय;
एक गगन के गोख में, रवि रजनी न सुहाय.

कितने धरपति धनपति, अकिले चले अनाथ;
सबसे प्रिय जो अधिक था, सो धन चला न साथ.

पर दुख सम न अधर्म को, परहित सम नहिं धर्म;
श्रद्ध घात समो नहीं, जगमें कोउ कुकर्म.

धरनी धारे पीठ पर, प्राणी मात्र का भार;
सहज कर्म ईसका बना, करना पर उपकार.

नहिं कलेश अरु कृपणता, सब नर चतुर सुजान;
सो घरका परिचय करो, वहां बसे भगवान.

ईतना लाभ सरीत को, कोउ पी गया नीर;
मिली उदधी को तटनि जब, सारा उखर शरीर.

सुत दारा संसार सुख, भालु कुकर को होय;
परहित लगि जीवन धरे, वृक्ष सरिता दोय.

सूरज जलता गगन में, देता सदा प्रकाश;
गंगा हरती पाप को, करे न किसकी आश.

है अन्न की वह सफलता, पीस पीस कोउ खाय;
कन बिगडा नित जंतु से, गंध न किसीको सुहाय.

रचना :- दुला भाया काग
टाइप :- सामरा पी गढवी

History & Literature

हंस, लोह, कांचळी- दुला भाया काग – Dula Bhaya Kag

Standard

हंस, लोह, कांचळी.
       (झूलणा छंद)

            (हंस)
त्याग हंसे कर्यो मान सरोवर तणो
आवियो तट दधी निर ना’यो
कोई ऐने पछी हंस के’तु नथी
हंस बगलानी हारे गणायो
मोती मळीयां नही त्यां मळी माछली
सुख लवलेश त्यांथी न लाध्युं
शरीर रजळ्युं जुवो तीर सागर तणे
बकगणे हंसनुं मांस खाधुं…
           
          (लोह)
लोहने काष्ठ बे संगे ज्यारे मळ्यां
जा’जा थई सागरे सफर किधी
लोह वजने धणुं काष्ठ संगे रही अकळ रत्नाकरे ल्हेर लीधी
वहाण छे काष्टनुं ऐम सौव को कहे
लोहथी ऐ न मनमां सहाणु
तुर्त जुदुं थयुं काष्ट तरतुं रह्युं
लोह दरियाने तळीये समाणुं…

         (कांचळी)
सर्प अंगे मळीने रही रात दी
ऐ पराधीनतामां न फाव्युं
नागथी जेम जुदी पडी कांचळी
उंदरोऐ बिछानुं बनाव्युं
विख गणी दुष्ट ने त्याग सापे कर्यो
उरमां ऐ अहंकार लाव्यो
झेर हीण कंडिऐ पूरियो वादीऐ
नागने जुओ धर धर नचाव्यो…

त्याग करसो नही मित्र सजज्न तणो
जेहनां तेज अंगे प्रकाशे
सुजन मित्रो एने स्थानना त्यागथी
दु:खनां धोर वादळ छवाशे
गुण गणी राखजे ‘काग’ तुं मित्रना
होय मर कंई अवगुणकारी
भूलतां जीभने दांत कचरे कदी
पाडवानी न करतो तैयारी…
रचना – दुला भाया काग
पोस्ट – लाभूभाई गढ़वी

History & Literature